תחומי התמחות

עניינים של מעמד אישי כוללים עריכתם של הסכמי ממון ובעת פרידה : תביעות גירושין או תביעות לשלום בית והליכים נגזרים בבתי הדין הרבניים ; תיקי מזונות ; משמורת ילדים והסדרי שהות וראיה ; פירוק שיתוף ברכוש ובחובות וחלוקתם  וכל נושא אחר הנוגע בשינויים המתרחשים בתא המשפחתי

תפקידו של עורך הדין בתיקים שכאלה הוא להיות קשוב לרגשות שגואים בעת פירוקו של תא משפחתי ובו בזמן, לגבש תכנית עבודה נבונה ומפוקחת להשגת פתרון מיטבי לטובת הלקוח. 

וכשיש ילדים, ניעור הצורך לשמור גם עליהם ובעיקר עליהם – על טובתם , על שלומם ועל רווחתם בטווח הקצר ובטווח הארוך

***

ידועים בציבור הם אלה שנבצר מהם להינשא או שבחרו לא להינשא ובכל זאת חיו כנשואים. רוב ההסדרים שבחוק ושבפסיקה חלים גם על ידועים בציבור ולכן בעת פרידה של בני זוג שלא נישאו, עולה השאלה האם הזוגיות שהייתה להם הגדירה אותם כ"ידועים בציבור"

תפקידו של עורך הדין הוא לפענח את הקשר שהיה ושנגמר, על מנת לדעת אם בני הזוג ייחשבו לידועים בציבור

עזבונו של אדם יחולק בין יורשים על פי דין, אלא אם כן יערוך צוואה , לקבוע בה מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו, איך יובטח עתידם של קטינים ופסולי דין התלויים בו ואילו פעולות הנצחה תעשינה בשמו לאחר לכתו ולשימור מורשתו.

תפקידו של עורך הדין הוא להשגיח שהמצווה, אינו לוקה בחולי או בפגם הגורעים  מצלילות דעתו, שהוא מבין את פשרו של המסמך שבפניו ואת השלכותיו המשפטיות  ושהוא אינו תחת השפעות זרות שפוגמות ברצונו הכן והחופשי –  וזאת כדי להבטיח שהצוואה שתיחתם, תשקף רצון מודע ואמיתי.

רכשתי מיומנות בעריכת צוואות רגילות וצוואות משותפות/הדדיות ומכיוון שאני גם נוטריון, אפשר שהצוואות תאושרנה כצוואות נוטריוניות ( צוואות בפני רשות ).

***

לא מעט קורה שלאחר מותו של אדם, צצה צוואה מפתיעה שמציתה תרעומת אצל חלק מיורשיו ועלולה להסלים למאבק מדמם ולקרע במשפחה . בתיקים כאלה מתעוררות , בין היתר, השאלות האם המצווה היה כשיר לתת את צוואתו במועד שניתנה, האם ידע על מה הוא חותם והאם היה תחת השפעה שגרעה מרצונו הכן והחופשי 

אנו ערוכים לתת מענה גם במצבי הסלמה

אדם עלול להגיע בחייו למצב שבו הוא אינו כשיר לטפל בענייניו ואז ימונה לו אפוטרופוס בהליך משפטי .

אדם יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך אצל עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת מטעם משרד המשפטים ולמנות, בעוד מועד, את מי שיהיה מיופה כוחו לקבל החלטות בענייני הרווחה האישית, בעניינים רפואיים ובעניינים רכושיים-כספיים. אדם יכול לקבוע את הגבולות ואת התנאים לסמכויות שמיופה הכוח יקבל ואת הגורמים שמיופה הכח יצטרך לדווח להם על פעולותיו.

הסדרת ייפוי כוח מתמשך היא הכרח לכל אדם המעוניין בביטחון , בשלוות נפש ובאיכות חיים בשנות הזקנה או במקרים בהם יהפוך לנצרך, בעטיין של מחלה או תאונה, וכבר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו.

תפקידו של עורך הדין הוא להשגיח שהממנה, אינו לוקה בחולי או בפגם הגורעים  מצלילות דעתו, שהוא מבין את פשרו של המסמך שבפניו ואת השלכותיו המשפטיות  ושהוא אינו תחת השפעות זרות שפוגמות ברצונו הכן והחופשי –  וזאת כדי להבטיח שיפוי הכח שייחתם, ישקף רצון מודע ואמיתי.

הוכשרתי לערוך ייפויי כוח מתמשכים 

תחום המשפט אזרחי חולש על היחסים שבין הפרט ( אדם , תאגיד ו/או גופים משפטיים אחרים) לפרטים אחרים . בתחום הזה כלולים, בין היתר

דיני חוזים – כל מה קשור לחוזים, לניסוחם ולעריכתם וכל מה שקשור להפרתם ולתרופות בגין הפרתם. לרוב, ההסכמות החוזיות תקבענה על ידי הפרטים עצמם, ללא התערבות חיצונית ואולם, יש מקרים שבהם ההסכמות אינן מתיישבות עם החוק, עם המוסר ו/או עם הסדר החברתי ותקנת הציבור. במקרים אלה, ייתכן וההסכמות החוזיות תוגבלנה ו/או תבוטלנה.

דיני נזיקין –כל מה שנוגע למקרים שבהם אדם הסב לאדם אחר נזק אחר במזיד, בעצימת עיניים או ברשלנות. אחריותו של מזיק יכולה להימצא הן בפעולה שעשה והן במחדל, כשנמנע מלעשות פעולה שהיה עליו לעשותה.

דיני עשיית עושר ולא במשפט – כל מה שקשור לרווח או להנאה שאדם קיבל מזולתו, מבלי שהייתה לו זכות לקבלם.

תפקידו של עורך הדין בתיקים שכאלה הוא לזהות את הרגעים שבהם האיזון שהיה בין הצדדים לסכסוך התערער, לאמוד את ההפסד/הנזק שנגרם לצד שנפגע ולהטיל את האחריות על מי שאשם בגרימתם.

בשביל האדם הרגיל, הרכישה הגדולה והמשמעותית בחייו היא בית מגורים, דירה או נכס מקרקעין אחר. ייחודם של נכסי מקרקעין הוא, בין היתר, במורכבות הרכישה שלהם

נכס מקרקעין אינו רק המוצג המוחשי. הוא גם סך הזכויות שיש בנכס הזה ואלה נגזרות ממצבו התכנוני והמשפטי ומקיומן של זכויות מתנגשות השייכות לצדדים שלישיים , של שיעבודים , של עיקולים ושל הגבלות אחרות שרובצים עליו.

שווי העיסקה אינו רק המחיר שסוכם עם המוכרים ויש הוצאות ועלויות שעל הרוכש להיערך עליהם ולוודא שיש לו את מקורות המימון המספיקים, לבל ייקלע למצב של הפרת התחייבויות חוזיות.

זאת ועוד, עיסקה במקרקעין היא תהליך מתמשך שמצריך סדר פעולות מדוייק כדי להבטיח שהעיסקה תושלם.

תפקידיו של עורך הדין בעיסקאות כאלה הם להשגיח שנכס המקרקעין זמין לרכישה , חף מכל מגבלות ושאין מניעות לבצע העיסקה ; לוודא שכוונות הצדדים, שהצהרותיהם ושהתחייבויותיהם מנוסחות היטב ובבהירות בהסכם הכתוב והבטיח את תהליכי הביניים ( רישום הערות אזהרה לטובת הרוכשים ולטובת הבנק המלווה לרוכשים ) עד להשלמת רישומו של הנכס שנרכש על שם רוכשיו.

תא משפחתי גאה הוא תא משפחתי לכל דבר ועניין. 

הרבה מאבקים, דם ויזע נדרשו כדי שהתפיסה החברתית הזו תקבע את הטון ועדיין, יש הרבה מה לשפר, בעיקר משום שנושאי המעמד האישי בישראל מוכפפים לדין הדתי. הערבוב הטעון בין דת למדינה, מקשה על מיסוד יחסים בקרב חברי הקהילה הגאה, על הדרכים לכלול ילדים בתא המשפחתי הגאה ( אימוץ ופונדקאות ) ועל קבלת זכויות אחרות  הנובעות מנישואין .

בעתות פרידה, לא מעט קורה שבני זוג שנלחמו כדי למסד את הקשר בינהם , עושים את כל שלאל ידם כדי למחוק את מה שהושג – וזאת משיקולים כלכליים הנוגעים לפרידה. בזמן מבחן, יש את אלה שיבקשו לרדד את עוצמת הקשר שהיה , כדי לסכל את חזקת השיתוף ואת איזון המשאבים.

תפקידו של עורך הדין בתיקים שכאלה הוא למעט , עד כמה שניתן, את ההפליה המוסדית הנוהגת בחברי הקהילה הגאה וכן כל הפליה אחרת ולוודא ששולחיו לא יקופחו רק בגלל השתייכתם לקהילה הגאה .

יש מוסדות וארגונים הדורשים מסמכים המאומתים על ידי נוטריון, שהוא עורך דין בעל ותק העולה על 10 שנים במקצוע ושעבר הכשרה מיוחדת מטעם משרד המשפטים. המסמכים האלה כוללים יפויי כח נוטריונים, תרגום נוטריוני בשפות עברית ואנגלית של תעודות ומסמכים שונים, תצהירים נוטריוניים, צוואות נוטריונית, אישור הסכם ממון טרום נישואין וכן, שירות מתן אפוסטיל בבית משפט, משרד החוץ ושגרירויות זרות.

בשל ההקפדה הנדרשת מנוטריון, אישור נוטריוני על מסמכים, ייתן להם תוקף משפטי מועדף

תפקידו של הנוטריון הוא לאמת את זהותם של החותמים בפניו ולהשגיח שחתימתם נעשית ברצון ובצלילות דעת ומתוך הבנת המסמך והשלכותיו. 

***

כאשר הלקוח אינו יכול להגיע אל המשרד בשל מגבלותיו, ניתן לתאם שירות במקום הימצאו. השירות הזה מחוייב בתוספת תשלום, על פי תעריף ממשלתי קבוע

כשיש התנגשות של עמדות/ערכים, של ציפיות, של צרכים ו/או של משאבים – יש מחלוקת . אחד הדרכים ליישבה הוא בפניה לערכאות שיפוטיות. דרך אחרת היא בגישור 

הגישור הוא הליך חשאי ואי אפשר לעשות שימוש במה שנאמר במסגרתו, בין אם הדברים נאמרו בחדר הדיונים המשותף ובין אם בשיחות נפרדות עם המגשר . הגישור הוא הליך בהסכמה והצדדים לו קובעים את הקצב ואת ההפסקות הדרושות להם כדי להשקיט את הספקות שצצים מעת לעת וכדי להתכונן לשלבים הבאים. הגישור מעודד שיח חופשי שבו כל רעיון מותר וכל מחשבה מבורכת

תפקידו של המגשר הוא לייצר מרחב נינוח שבו שני הצדדים יכולים להציף אי ההסכמות, לבחון פערים, לבדל אינטרסים מרגשות ולסלול את הדרך לפתרונו של הסכסוך שבינהם מתוך כבוד והתחשבות והעצמה אישית והדדית. המגשר לא אוכף פתרונות אלא מנגיש אותם לצדדים.

עברתי הכשרה לגישור כללי ולגישור בענייני משפחה

דילוג לתוכן