מקרקעין

בשביל האדם הרגיל, הרכישה הגדולה והמשמעותית בחייו היא בית מגורים, דירה או נכס מקרקעין אחר. ייחודם של נכסי מקרקעין הוא, בין היתר, במורכבות הרכישה שלהם

נכס מקרקעין אינו רק המוצג המוחשי. הוא גם סך הזכויות שיש בנכס הזה ואלה נגזרות ממצבו התכנוני והמשפטי ומקיומן של זכויות מתנגשות השייכות לצדדים שלישיים , של שיעבודים , של עיקולים ושל הגבלות אחרות שרובצים עליו.

שווי העיסקה אינו רק המחיר שסוכם עם המוכרים ויש הוצאות ועלויות שעל הרוכש להיערך עליהם ולוודא שיש לו את מקורות המימון המספיקים, לבל ייקלע למצב של הפרת התחייבויות חוזיות.

זאת ועוד, עיסקה במקרקעין היא תהליך מתמשך שמצריך סדר פעולות מדוייק כדי להבטיח שהעיסקה תושלם.

תפקידיו של עורך הדין בעיסקאות כאלה הם להשגיח שנכס המקרקעין זמין לרכישה , חף מכל מגבלות ושאין מניעות לבצע העיסקה ; לוודא שכוונות הצדדים, שהצהרותיהם ושהתחייבויותיהם מנוסחות היטב ובבהירות בהסכם הכתוב והבטיח את תהליכי הביניים ( רישום הערות אזהרה לטובת הרוכשים ולטובת הבנק המלווה לרוכשים ) עד להשלמת רישומו של הנכס שנרכש על שם רוכשיו.

דילוג לתוכן